Oferta dla szkół i gmin na rok szkolny 2011/2012


Pobierz ofertę Rubikonu realizacji programu Archipelagu Skarbów.

Centrum Profilaktyki Problemów Młodzieży RUBIKON

Fundacja Homo Homini im. K. de Foucauld

 

Oferta dla szkół i gmin na rok szkolny 2011/2012

ARCHIPELAG SKARBÓW

PROGRAM PROFILAKTYKI ZINTEGROWANEJ

DLA GIMNAZJALISTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH

Autor: dr Szymon Grzelak

         Program posiada rekomendację Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

         Jako jeden z niewielu programów profilaktycznych został poddany wysokiej jakości badaniom ewaluacyjnym, które wykazały bardzo znaczące efekty w obszarze profilaktyki przeciwalkoholowej, przeciw-narkotykowej, profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych oraz zapobiegania zjawiskom przemocy i depresji wśród młodzieży.

         Badania te wskazują, że “Archipelag Skarbów” jest aktualnie najbardziej wszechstronnym, skutecznym programem profilaktyki młodzieżowej skierowanym do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Wynika to z wykorzystania współczesnej wiedzy o skutecznych strategiach profilaktycznych, metodyki dostosowanej do wrażliwości współczesnej młodzieży i dbałości o wysoką jakość realizacji.

         Obecnie program “Archipelag Skarbów” został włączony do pilotażu nowego Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych tworzonego przez PARPA, Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

 • Adresaci programu:

o   Uczniowie klas II-III gimnazjum i I-II szkół średnich (duże grupy: 60 – 200 os.)

o   Rodzice uczniów

o   Wychowawcy i nauczyciele

 • Cele programu:

¨      profilaktyka uzależnień:

-          ograniczenie korzystania z alkoholu i narkotyków przez młodzież

¨      profilaktyka przemocy:

-          ograniczenie natężenia przemocy rówieśniczej w formie fizycznej i słownej, a także przemocy o podtekście seksualnym;

-          wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie;

-          ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami.

¨      wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność:

-          wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem
w sferze budowania dojrzałych więzi;

-          ukazanie postaw i działań zwiększających szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości;

-          podważenie obecnych w pop-kulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności.

-          przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dziewcząt, w tym zjawisku „samo-uprzedmiotowienia”

¨      profilaktyka ciąż nastolatek:

- zmotywowanie młodzieży do utrzymania postawy wstrzemięźliwości seksualnej
lub powrotu do tej postawy (jeśli chodzi o młodzież po inicjacji);

¨      profilaktyka HIV/AIDS:

-          poszerzenie wiedzy młodzieży na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową i skutecznych metod zapobiegania im.

¨      efekty ogólnoprofilaktyczne:

-          ukazanie znaczenia asertywności i trening zachowań asertywnych;

-          wzmacnianie czynników chroniących w profilaktyce (więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości – religijnym lub świeckim).

 • Unikalne cechy programu:

§     wpływ na przekonania normatywne młodych ludzi (najskuteczniejsza strategia profilaktyczna);

§     atrakcyjne udźwiękowione prezentacje multimedialne,

§     uaktywnienie samokontroli i ćwiczenia umiejętności zdrowego radzenia sobie z silnymi impulsami uczuciowymi z trzech obszarów: seksualności, zauroczenia i agresji.

§     motywowanie do podejmowania zaangażowania i minidecyzji o charakterze prozdrowotnym poprzez uaktywnienie twórczości uczniów.

 

·         Prowadzący

3-5             osobowy zespół certyfikowanych realizatorów, w którego skład wchodzą: kierujący zespołem profesjonalista, realizatorzy wspierający, młodzi dorośli w wieku studenckim dzielący się osobistymi doświadczeniami prezentującymi świadomy wybór zdrowego stylu życia.

 

 • Metoda i forma pracy:

 

Program dla młodzieży:

 

Czas trwania: 8-9 godzin lekcyjnych w układzie dwóch mityngów, (każdy trwa około 4 - 5 godzin lekcyjnych). Mityngi mogą być realizowane w kolejne dwa dni lub z przerwą do dwóch tygodni.

Metody pracy: miniwykłady oparte na udźwiękowionej prezentacji multimedialnej, metody aktywizujące dostosowane do pracy z dużą grupą, elementy dramy, dialog z uczestnikami, osobiste świadectwa prowadzących; ćwiczenia aktywizujące podsumowane nagrodami dla uczestników w podziękowaniu za zaangażowanie.

 

Przekazywane treści:

 • elementy wiedzy o miłości w kontekście zadań rozwojowych wieku dojrzewania;
 • wyniki badań nad postawami młodzieży – obrazujące dojrzałość i rozsądek,
 • pozytywne i trudne aspekty budzących się z nową siłą impulsów seksualnych oraz emocjonalno-uczuciowych związanych z zakochaniem, a także złością i gniewem;
 • konkretne sposoby nauki panowania nad impulsami;
 • znaczenie trzeźwości w rozwoju (abstynencji od alkoholu i narkotyków);
 • zagadnienia związane ze współżyciem seksualnym - piękno seksualnej bliskości, szeroki wachlarz konsekwencji wczesnych kontaktów seksualnych, wyraźna zachęta do wstrzemięźliwości od przedmałżeńskiego współżycia seksualnego i kontaktów genitalnych, przekaz treści dostosowanych także do osób, które, w wyniku cudzego przymusu lub też własnych decyzji, podjęły już kontakty seksualne;
 • wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości i budowanie relacji;
 • siła presji rówieśniczej i sposoby asertywnego radzenia sobie z nią;
 • problem zachowań agresywnych i uprzedmiotawiających – szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami;
 • Festiwal Twórczości – podsumowanie i wzmocnienie treści całego programu - sama młodzież formułuje przekaz profilaktyczny skierowany do rówieśników.

Spotkanie dla Rodziców:

 

Czas trwania: 1-1,5 godziny zegarowej; może się odbywać zarówno przed, jak i po mityngach dla młodzieży.

 

Metody pracy: wykład w oparciu o prezentację multimedialną pogadanka, dialog z rodzicami.

 

Treści:

 • zakres celów programu „Archipelag Skarbów”;
 • wyniki badań nad postawami młodzieży;
 • informacje na temat sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy wychowawczej w rodzinie;
 • wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji z nastolatkiem - jak rozmawiać z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym zagadnieniach miłości i seksualności.

 

Szkolenie dla Nauczycieli:

 

Czas trwania: 2 godziny zegarowe.

 

Cel: dekonstrukcja niektórych mitów współczesnej profilaktyki oraz uwrażliwienie nauczycieli na wnioski płynące z badań ewaluacyjnych nad skutecznymi programami.

 

Metody pracy: wykład urozmaicony prezentacją multimedialną, dialog z uczestnikami.

 

Treści:

 • cele programu „Archipelag Skarbów”,
 • wyniki badań nad postawami młodzieży;
 • wskazówki dotyczące szkolnej pracy profilaktycznej;
 • wybrane aspekty wiedzy dotyczące skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej. Szkolenie to może stanowić bardzo cenny przyczynek do dostosowania szkolnego programu wychowawczego i profilaktycznego do mentalności obecnego młodego pokolenia.

 • Koszty realizacji programu:

Koszty realizacji obejmują:

·         koszt prowadzenia zajęć dla młodzieży ( zespół 3 os. x 8-9 godz.);

·         koszt przygotowania i przeprowadzenia zajęć dla rodziców i nauczycieli (3-4 godz.);

·         przygotowania merytoryczne i organizacyjne zespołu do każdego mityngu i ustawiczną aktualizację treści programu;

·         zakup i przygotowanie niezbędnych materiałów i akcesoriów;

·         zakup nagród dla uczestników scenek i zabaw profilaktycznych ;

·         koszt materiałów profilaktycznych rozdawanych młodzieży;

·         koszt koszulek profilaktycznych stanowiących nagrody specjalne dla młodzieży;

·         konsultacje internetowe dla osób proszących o pomoc po programie;

·         przeprowadzenie wśród młodzieży dwóch ankietek ewaluacyjnych - w trakcie i na zakończenie realizacji - i obliczenie wyników;

·         prowadzenie specjalnej strony internetowej dla młodzieży, na której umieszczana jest m.in. twórczość profilaktyczna z każdej realizacji programu (www.archipelagskarbow.eu)

·         egzemplarz książki S. Grzelaka „Profilaktyka ryzykownych zachowań…”,
w której omówiony jest m.in. model profilaktyki zintegrowanej, program „Archipelag Skarbów” oraz wyniki badań nad jego skutecznością. [dotyczy szkół, gdzie program jest realizowany po raz pierwszy]

 

Szczegółowe wyliczenie kosztów danej realizacji zależy od wielkości grupy uczestników oraz od odległości (dojazd ekipy i dowóz sprzętu).

Poniżej koszty realizacji bez uwzględnienia dojazdu i przy założeniu, że jest to pierwsza realizacja programu w danej szkole:

·         grupa 60-100 uczniów (oraz ich rodziców i wychowawców) = 3100 zł (netto)

·         grupa 101-160 uczniów (oraz ich rodziców i wychowawców) = 3450 zł (netto)

·         grupa 161-200 uczniów (oraz ich rodziców i wychowawców) = 3900 zł (netto)

 

Podane koszty dotyczą realizacji wymagających dojazdu do 25 km przy założeniu, że szkolenie dla Rady Pedagogicznej i spotkanie z rodzicami odbywa się kolejno po sobie tego samego dnia. Jeśli są to osobne dni doliczone zostają koszty dodatkowego dojazdu (100 zł).

W przypadku realizacji wymagających dalszego dojazdu doliczany jest koszt delegacji samochodowej w przeliczeniu ustawowym (aktualnie 0,83 zł za km). Liczyć należy przejazd w dwie strony.

Dla ograniczenia kosztów podróży realizacje zamiejscowe realizowane są w układzie zblokowanym. Mityngi dla młodzieży odbywają się w dwa kolejne dni, przy czym szkolenie dla nauczycieli oraz spotkanie z rodzicami przeprowadzane jest pierwszego z tych dni po południu i wieczorem. Zblokowanie realizacji w dwa kolejne dni nie obniża jakości programu dla młodzieży, a przeciwnie, zwiększa jej zaangażowanie. Realizacje zamiejscowe wymagają zapewnienia 3-5-osobowej ekipie dwóch noclegów. Koszty tych noclegów pokrywa zapraszający.

 

Zamówienia na realizację Programu przyjmowane są przez:

 

Wydawnictwo i Hurtownia RUBIKON
Centrum Profilaktyki Problemów Młodzieży RUBIKON

Adres e-mail: biuro
@profilaktykauzaleznien.com.pl

Telefon: (12) 263-60-72

Strona internetowa programu: www.program.archipelagskarbow.eu